• New Vessel
    บริษัทแนวหน้าในกลุ่มธุรกิจ ด้านโลจิสติกส์และพลังงาน

    องค์กรปฏิบัติด้วยหลักธรรมาภิบาลและองค์กรการพัฒนาที่ยั่งยืน

  • Transportation
    ด้านการขนส่งผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียมทางทะเล

    องค์กรปฏิบัติด้วยหลักธรรมาภิบาลและองค์กรการพัฒนาที่ยั่งยืน

จากก้าวแรกของการลงทุนในธุรกิจบริการ
ด้านการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทางทะเล

ที่เป็นการรวมกลุ่มของผู้มีประสบการณ์ด้านการเดินเรือน้ำมัน ได้ขยายสู่ธุรกิจการจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น ธุรกิจสำรวจและผลิตน้ำมัน ธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกิจด้านโรงแรอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจการขนส่งทางราง ตลอดจนธุรกิจอื่น ๆ รวมกว่า 107 บริษัทในเครือ ภายใต้การบริหารของ “กลุ่มบริษัท นทลิน”

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

องค์กรให้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้คุณธรรมและจริยธรรม

นโยบายความยั่งยืน

ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจที่สร้างความสมดุล ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล โดยมีนโยบายการบริหารจัดการสู่ความยั่งยืน

ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 36 ปี วิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้บริหาร และพนักงานที่มีประสิทธิภาพ ดำเนินการภายใต้หลักธรรมาภิบาล ทำให้ธุรกิจมีความแข็งแกร่งและส่งผลให้ผลประกอบการและผลกำไรของ
บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง บนหลักการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ส่งเสริมสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีงาม

ด้านสิ่งแวดล้อม

มีความรับผิดชอบและคำนึงถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน การใช้รัพยากรอย่างคุ้มค่า

ด้านสังคม

คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัย สุขอนามัยและ สร้างสภาาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ควบคู่ไปกับการบริหารพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะใหม่ที่จำเป็นของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

หลักการกำกับดูแล

ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรม ปฏิบัติตามกฎหมาย พันธสัญญา ข้อกำหนด และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวซ้องในการดำเนินธุรกิจ ทั้งในประเทศและระดับสากล มีความโปร่งใส บริหารจัดการความเสี่ยง

ข่าวสารและกิจกรรม

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ